Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Kadra pracownicza

I. OPIEKUNKI, PERSONEL POMOCNICZY
Dział Opieki Podstawowej

 1. Zapewnianie dziecku opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej
 2. Prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji i zajęć opiekuńczo-wychowawczych uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka.
 3. Organizowanie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu
 4. Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka w miarę jego możliwości
 5. Kształcenie właściwych nawyków i umiejętności dziecka związanych z satysfakcjonującym życiem w grupie
 6. Systematyczne obserwowanie rozwoju dziecka
 7. Systematyczne dostosowywanie treści, metod i organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych do wyników obserwacji dziecka
 8. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku przebywającemu w Żłobku
 9. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym i promowanie zdrowego stylu życia.

II. PIELĘGNIARKA , LEKARZ
Dział Opieki Medycznej

 1. Organizacja i wykonywanie badań lekarskich – profilaktycznych u dzieci uczęszczających do żłobka
 2. Prowadzenie:
  • ewidencji i dokumentacji zdrowotnej dzieci
  • dokumentacji personelu z zakresu medycyny pracy i badań sanitarno-epidemiologicznych
 3. Organizacja szkoleń personelu z zakresu udzielania pierwszej pomocy pediatrycznej
 4. Czuwanie nad przestrzeganiem przez personel procedur sanitarnych
 5. Udzielanie I pomocy medycznej poszkodowanym;
 6. Orzekanie o konieczności zapewnienia dziecku opieki domowej, w przypadku choroby wykluczającej przebywanie w żłobku
 7. Nadzór i kontrola nad prawidłowym żywieniem dzieci
 8. Współpraca z:
  • Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
  • Punktem szczepień
  • Lekarzem Medycyny Pracy

III. SPECJALISTA DS. KADR I ADMINISTRACJI
Biuro sekretariatu i kadr

 1. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej żłobka
  1. Obsługa korespondencji wchodzącej i wychodzącej
  2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentów w procesie rekrutacji dzieci do żłobka
  3. Przyjmowanie interesantów
  4. Opracowywanie projektów zarządzeń i regulaminów dotyczących funkcjonowania Żłobka,
  5. Koordynowanie obsługi strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie żłobka oraz strony internetowej
 2. Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych pracowników żłobka
  1. Realizowanie zadań w zakresie rekrutacji, selekcji, oraz systemu szkoleń,
  2. Przygotowywanie sprawozdań z ruchu kadrowego i innych, wynikających z obowiązujących przepisów,
  3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
  4. Prowadzenie ewidencji szkoleń i delegacji
  5. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz Kodeksu Etyki przez pracowników żłobka
  6. Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników

IV. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biuro Księgowości

 1. Prowadzenie rachunkowości finansowej budżetowej
 2. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i GUS
 3. Planowanie budżetu jednostki
 4. Sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczości
 5. Obsługa rachunków bankowych jednostki,
 6. Planowanie i realizacja wydatków osobowych i bezosobowych
 7. Naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,
 8. Naliczanie i księgowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 9. Sporządzanie i rozliczanie deklaracji na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

V. SPECJALISTA DS. KSIĘGOWO-FINANSOWYCH
Dział rozliczeń

 1. Ewidencjonowanie w systemie komputerowym odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci
 2. Naliczanie przypisów, odpisów i zwrotów opłat rodzicielskich, sporządzanie miesięcznych wykazów odpłatności z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci,
 3. Naliczanie i pobór odsetek od nieterminowych wpłat
 4. Dokonywanie rozliczeń z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w sprawie dotacji za wyżywienie / pobyt dzieci w żłobku,
 5. Dokonywanie rozliczeń rodziców / prawnych opiekunów w zakresie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka z ZUS
 6. Prowadzenie spraw związanych z odzyskiwaniem zadłużeń w opłatach rodzicielskich;
 7. Sprawdzanie i rozliczanie faktur / rachunków;
 8. Prowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy pracowników
 9. Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

VI. SPECJALISTA DS. ŻYWIENIA I ADMINISTRACJI
Dział Żywienia

 1. Gospodarka materiałowa
  1. Prowadzenie czynności księgowych i finansowych, przyjmowanie faktur / rachunków i ich weryfikacja,
  2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z działem żywienia w tym zaopatrzenia w artykuły żywnościowe,
  3. Prowadzenie gospodarki magazynowej i całokształtu spraw związanych z działem gospodarczym
  4. Organizowanie i zaopatrywanie placówki w materiały piśmienne , środki sanitarno-higieniczne, materiały gospodarcze
  5. Sporządzanie sprawozdawczości
  6. Wystawianie faktur
  7. Prowadzenie rejestrów
 1. Kucharki i pomoce kuchenne
  1. Prowadzenie żywienia zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wynikającymi z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  2. Przygotowywanie i sporządzanie posiłków – zgodnie z normami, zasadami oszczędnego gospodarowania produktami spożywczymi i zasadami sanitarno-epidemiologicznymi HACCP
  3. Przygotowywanie i sporządzanie posiłków dietetycznych dla dzieci wg. wskazań i zaleceń lekarzy specjalistów
  4. Prowadzenie cateringu
  5. Przestrzeganie przepisów sanitarnych, systemu HACCP oraz GHP - GMP

VII. SPECJALISTA DS. BHP / INSPEKTOR OCHRONY PPOŻ.
Dział bhp i ppoż.

 1. Kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników
 2. Prowadzenie szkoleń i instruktarzy stanowiskowych
 3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
 4. Sporządzanie sprawozdań rocznych
 5. Wykonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy , sporządzanie stosownej dokumentacji
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków;
 7. Wykonywanie zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej :
  1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie przeciwpożarowym przez pracowników
  2. Udział w kontrolach prowadzonych przez organy ochrony przeciwpożarowej
  3. Współpraca z właściwą terenowo Komendą Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego placówki
  4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego, sporządzanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
  5. Organizowanie ćwiczeń praktycznych z ewakuacji
  6. Nadzór nad konserwacją i rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego i sygnałów alarmowych.

VIII. KONSERWATORZY, DOZORCY, OGRODNICY
Dział Gospodarczy

 1. Prowadzenie czynności i wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki
 2. Usuwanie awarii, dbanie o czystość terenu
 3. Kontrolowanie prawidłowości działania urządzeń zabawowych na placu zabaw
 4. Nadzorowanie wykonywania zadań z zakresu badań technicznych realizowanych przez upoważnione służby
 5. Dozorowanie budynku żłobka

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014