Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Świnoujściu z dnia 25.09.2020 r. w sprawie ustalenia planu dyżurów wakacyjnych w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek” w 2021 roku

PLAN DYŻURÓW WAKACYJNYCH
w Żłobku Miejskim "Kubuś Puchatek" w 2021 roku

MIESIĄC LIPIEC 2021r.

Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek” przy

 1. ul. Wyspiańskiego 2 – będzie czynny od 01 do 31 lipca
 2. ul. Wyspiańskiego 12 będzie nieczynny

MIESIĄC SIERPIEŃ 2021r.

Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek” przy

 1. ul. Wyspiańskiego 12 – będzie czynny od 01 do 31 sierpnia
 2. ul. Wyspiańskiego 2 będzie nieczynny

Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek” przy ul. Sosnowej 16

 • będzie czynny wg. harmonogramu pracy Przedszkola Miejskiego nr 9 (miesiąc lipiec lub sierpień)

Żłobek w okresie wakacyjnym będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 16:00

Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci aktualnie uczęszczające do Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek”. Pierwszeństwo do skorzystania z dyżuru letniego mają dzieci już uczęszczające do żłobka dyżurującego w danym miesiącu.

Rodzice obowiązani są do złożenia Karty zgłoszenia dziecka na dyżur letni do Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek”.
Termin składania dokumentów od 01.04.2021 r. do 31.05.2021 r.
Miejsce - sekretariat żłobka.

Pobierz kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w 2021 roku

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.); uchwały Nr XI/81/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia statutu żłobka oraz zarządzenia nr 24/2019 Dyrektora Żłobka Miejskiego ”Kubuś Puchatek” w Świnoujściu z dnia 02.12.2019r., w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Żłobka Miejskiego „ Kubuś Puchatek” w Świnoujściu.


Informacje z dnia 28.08.2020r.

CZAS PRACY ŻŁOBKA OD DNIA 01.09.2020r.
od godz. 6:30 do godz. 16:30

 1. PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU
  od godz. 6:30 do godz. 8:15 od poniedziałku do piątku

  każdorazowo przed wejściem na teren żłobka – rodzice / osoby trzecie obowiązani są do wykonania:

  • dezynfekcji rąk lub noszenia jednorazowych rękawiczek
  • zasłaniania ust i nosa maską lub przyłbicą

  w trakcie przebywania na terenie placówki

  • zasłaniania ust i nosa maską lub przyłbicą
  • zachowywania dystansu społecznego min. 1,5 m.

  W holu żłobka wyznaczony pracownik ( wyposażony w maskę / przyłbicę zasłaniającą usta i nos, rękawice jednorazowe) pilnuje przestrzegania przez rodziców procedur przyprowadzania i odbioru dziecka ze żłobka oraz zachowywania dystansu społecznego; kontroluje i reguluje ilość obecnych rodziców na terenie placówki a w szczególności w poszczególnych oddziałach; ( w szatni może przebywać maksymalnie dwóch rodziców i dwoje dzieci);

  • dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, nie posiadające objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych tj. podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszność,
  • dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko i wyłącznie przez 1 osobę dorosłą ( matkę lub ojca lub osobę upoważnioną)
  • osoba upoważniona do odbioru dziecka:
   • jest osobą posiadającą upoważnienie od rodziców dziecka a które jest w posiadaniu żłobka,
   • jest osobą na stałe przypisaną do odbioru dziecka i nie podlega zmianom personalnym na inną osobę w ciągu całego roku przebywania dziecka w placówce;
   • wyraziła zgodę i złożyła stosowne oświadczenia znajdujące się w posiadaniu żłobka oraz wyraziła zgodę na każdorazowe wylegitymowanie się;
   • zna procedury bezpieczeństwa obowiązujące w żłobku i posiada pełna świadomość związaną z możliwymi konsekwencjami zdrowotnymi mogącymi wystąpić na skutek przebywania w placówce a w szczególności osoby powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi;
  • rodzice / osoba trzecia i pracownicy zachowują bezwzględnie obowiązkowy dystans społeczny – 1,5m.

  OBOWIĄZKI RODZICA

  • przed wejściem do budynku:
   • oczekuje na możliwość wejścia do holu budynku zachowując spokój i cierpliwość oraz dystans społeczny pomiędzy oczekującymi i pracownikami;
   • zasłania usta i nos maską lub przyłbicą, wykonuje dezynfekcję rąk lub zakłada rękawice jednorazowe
    (preparat do dezynfekcji rąk jest dostępny w holu żłobka wraz z instrukcją )
  • dokonuje rejestracji elektronicznej obecności dziecka
  • wprowadza dziecko zdrowe bez objawów chorobowych tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar… ( wstępny pomiar temperatury u dziecka rodzic wykonuje w domu)
  • informuje wychowawcę o aktualnym stanie zdrowia dziecka przy zachowaniu dystansu 1,5m.
  • sprawdza, czy dziecko nie zabrało z domu zabawek i niepotrzebnych przedmiotów
  • po rozebraniu dziecka z odzieży wierzchniej dziecko zostaje poddane badaniu temperatury i ocenie wizualnej ogólnego stanu zdrowia
  • po przyjęciu dziecka do oddziału rodzic informuje pracownika o godzinie odbioru dziecka a następnie opuszcza budynek;
  • po odebraniu dziecka z oddziału rodzic wyrejestrowuje elektronicznie obecność dziecka i opuszcza budynek;
  • rodzice, opiekunowie prawni dzieci nie prowadzą między sobą żadnych rozmów na terenie żłobka.

  Jeżeli dziecko w trakcie pobytu w żłobku przejawi niepokojące objawy chorobowe ( podwyższona temperatura, kaszel, ból gardła, duszność, osłabienie ) – rodzic po otrzymaniu informacji telefonicznej o stanie zdrowia dziecka obowiązany jest do niezwłocznego zabrania dziecka ze żłobka a następnie skontaktowania się z lekarzem.

  W przypadku wątpliwości zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady ( tel. 91 321 24 94, po godz. 15:00 – 694 49 37 65 )

 2. NIEZBĘDNE DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE RODZICA w trakcie trwania pandemii:

  • aktualne zaświadczenia o wykonywaniu zatrudnienia rodziców w celu potwierdzenia , iż wykonywanie przez osobę obowiązków służbowych/zawodowych uniemożliwia aktualne sprawowanie opieki nad dzieckiem
  • złożenie oświadczenia, że są świadomi odpowiedzialności związanej z wysłaniem dziecka do placówki oraz, że nikt z domowników nie odbywa kwarantanny lub nie przebywa w izolacji;
  • zgoda rodzica na pomiar temperatury u dziecka
 3. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA I ZAŚWIADCZENIA:

  • Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z „Procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka”
  • Upoważnienie rodzica do odbioru dziecka przez osobę trzecią.
  • Oświadczenie upoważnionego do odbioru dziecka ze Żłobka Miejskiego "Kubuś Puchatek"
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka i danych wrażliwych
 4. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW – SEKRETARIAT ŻŁOBKA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 2
  OSOBIŚCIE LUB
  POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA EMAIL: sekretariat@zlobekswinoujscie.pl ( tylko scany , zdjęcia nie będą honorowane)

Podstawa prawna:

 1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. ( IV aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 3. Regulamin rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego „KUBUŚ PUCHATEK” – załącznik do zarządzenia nr 13/2020 z dnia 15.04.2020r.
 4. Załącznik nr 3 do Zarządzenia dyrektora nr 15 / 2020r z dnia 08.05.2020r. w sprawie wprowadzenia procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

Załączniki:


Żłobek wznawia działalność opiekunczą od dnia 18 maja 2020r

Po 63 dniach przerwy spowodowanej stanem epidemii w następstwie której wprowadzono n/w ograniczenia:

 • liczba dzieci w grupie / oddziale 12 – 14
 • zachowanie dystansu społecznego
 • przestrzeganie skutecznego mycia rąk i skutecznej dezynfekcji zgodnie z instrukcjami

Żłobek pracuje w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 16:00

Przyjęcia dzieci do oddziałów od godz. 7:00 do godz. 8:10 od poniedziałku do piątku

Pobierz pełne informacje nt. przebywania dziecka w żłobku

Pobierz zaświadczenie o zatrudnieniu


Ulotka dla rodziców

Pobierz dokument"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014