Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Statut
Jednostki Budżetowej
Żłobek Miejski

"KUBUŚ PUCHATEK" w Świnoujściu

Załącznik do Uchwały Nr XI/81/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1.

Żłobek Miejski w Świnoujściu, zwany dalej Żłobkiem, działa na podstawie:

 1. USTAWY z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235/2011) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) ze zmianami (Dz.U. 2018 poz. 603);
 2. USTAWY z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U nr 223/1458 ze zmianami, Dz.U. 2016 poz. 902 – tekst jednolity)
 3. UCHWAŁY Nr XI/81/2011 Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia statutu żłobka
 4. UCHWAŁY Nr XI/82/2011 Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień za pobyt dziecka w żłobku
 5. UCHWAŁY Nr LV/436/2014 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/82/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień za pobyt dziecka w żłobku.
 6. REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO wprowadzonego zarządzeniem nr 22/ 2013 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Świnoujściu z dnia: 31.12.2013 r. z późniejszymi zmianami

§ 2.

 1. Siedzibą Żłobka jest Miasto Świnoujście, a obszarem jego działania teren administracyjny Miasta Świnoujście.
 2. Żłobek prowadzi działalność w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 i w Filii Żłobka mieszczącej się przy ul. Sosnowej 16.

§ 3.

Żłobek posługuje się nazwą: Żłobek Miejski "Kubuś Puchatek". Ustalona nazwa używana jest przez Żłobek w pełnym brzmieniu.

Rozdział II - Cel i zadania

§ 4.

Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców (opiekunów prawnych) w wychowywaniu dziecka.

§ 5.

 1. Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.
 2. Opieka w Żłobku nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

§ 6.

Do zadań Żłobka należy w szczególności:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju jego niepełnosprawności,
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka,
 4. wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka w miarę jego wieku i możliwości,
 5. kształcenie właściwych nawyków i umiejętności dziecka związanych z satysfakcjonującym życiem w grupie,
 6. systematyczne obserwowanie rozwoju dziecka,
 7. systematyczne dostosowywanie treści, metod i organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych do wyników obserwacji dziecka,
 8. zapewnienie bezpieczeństwa dziecku przebywającemu w Żłobku,
 9. zapewnienie dziecku właściwego żywienia zgodnego z normami i zaleceniami dietetycznymi,
 10. wspieranie rodziców w procesie wychowawczym,
 11. promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział III - Organizacja i zarządzanie

§ 7.

 1. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor we współdziałaniu z Głównym Księgowym.
 2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Świnoujście.
 3. Dyrektor reprezentuje Żłobek na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników.

§ 8.

Skład personelu zatrudnionego w Żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka.

§ 9.

 1. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Żłobka.
 2. Za realizację regulaminu odpowiada Dyrektor Żłobka.

§ 10.

Dyrektor kieruje Żłobkiem poprzez wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących jego organizacji i funkcjonowania.

§ 11.

 1. Żłobek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. Za organizację pracy odpowiada Dyrektor Żłobka.

§ 12.

Żłobek prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego z wyłączeniem miesięcznej przerwy letniej ustalanej przez Dyrektora Żłobka.

§ 13.

Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w Żłobku można korzystać z pomocy wolontariuszy.

§ 14.

Żłobek Miejski może być miejscem praktyk uczniów szkół średnich, szkół medycznych i innych szkół.

Rozdział IV - Nadzór i gospodarka majątkowo – finansowa

§ 15.

 1. Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Prezydent Miasta Świnoujście za pośrednictwem Zastępcy Prezydenta Miasta oraz Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście.
 2. Prezydent Miasta Świnoujście dokonuje kontroli i oceny działalności Żłobka oraz pracy Dyrektora.

§ 16.

Żłobek gospodaruje przekazanym w trwały zarząd mieniem oraz przydzielonymi środkami finansowymi, mając na celu ich efektywne wykorzystanie, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 17.

Żłobek Miejski prowadzony jest w formie jednostki budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział V - Zasady ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku

§ 18.

 1. Opłaty za korzystanie z usług Żłobka obejmują opłatę za pobyt oraz opłatę za wyżywienie.
 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 reguluje odrębna uchwała Rady Miasta Świnoujście.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, niezależnie od przyczyny, rodzicom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka.
 4. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie podlega zwrotowi.
 5. Zasady potwierdzania obecności dziecka w Żłobku określa regulamin organizacyjny Żłobka.
 6. Kwoty z tytułu zwrotu opłat za wyżywienia w związku z nieobecnością dziecka będą pomniejszały należne opłaty w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
 7. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnosi się z góry do 15 dnia każdego miesiąca na konto bieżące Żłobka.

§ 19.

W przypadku zalegania z opłatami za pobyt w Żłobku przez okres trzech miesięcy, Dyrektor Żłobka może wykreślić dziecko z listy dzieci przyjętych.

Rozdział VI

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§ 20.

Nabór dzieci do Żłobka na nowy rok szkolny odbywa się w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

§ 21.

Przyjęcie dziecka do Żłobka, rozpatrywane jest na pisemny wniosek rodziców ( opiekunów prawnych ), złożony u Dyrektora Żłobka. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu organizacyjnego Żłobka.

§ 22.

Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup wg ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.

§ 23.

 1. Nabór o którym mowa w § 20, przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna.
 2. Komisję Kwalifikacyjną, określoną w ust. 1 powołuje Dyrektor.

§ 24.

Komisja Kwalifikacyjna składa się z pięciu osób, w tym:

 1. Dyrektora Żłobka - przewodniczącego,
 2. trzech pracowników Żłobka – członków,
 3. pracownika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 25.

Do Żłobka przyjmuje się dzieci spełniające łącznie następujące warunki:

 1. są w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia,
 2. których rodzice (opiekunowie prawni) są mieszkańcami Miasta Świnoujście i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • uczą się,
  • pracują zawodowo,
  • posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności,
  • odbywają karę pozbawienia wolności.

§ 26.

W przypadku zgłoszonej większej liczby wniosków od liczby wolnych miejsc w Żłobku, pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają w następującej kolejności dzieci:

 1. uczęszczające już do Żłobka, pod warunkiem nie zalegania przez rodzica (opiekuna prawnego) z odpłatnością,
 2. z których co najmniej jedno z rodziców jest osobą niepełnosprawną,
 3. wychowywane samotnie przez rodzica, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, spełniającego przynajmniej jeden z warunków określonych w § 25 pkt 2,
 4. z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
 5. których rodzeństwo uczęszcza już do żłobka.

§ 27.

 1. W terminie do dnia 15 czerwca każdego roku Dyrektor Żłobka informuje rodziców (opiekunów prawnych) o:
  1. przyjęciu dziecka do żłobka,
  2. nie przyjęciu dziecka ze względu na brak miejsc,
  3. nie zakwalifikowaniu dziecka do Żłobka z podaniem przyczyn.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 jest umieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka.
 3. Dla dzieci nie przyjętych ze względu na brak miejsc tworzy się listę rezerwową.

§ 28.

W ciągu roku, w miarę posiadanych wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są wg kolejności z listy rezerwowej, o której mowa w § 27 ust. 3.

§ 29.

W przypadku istnienia w Żłobku wolnych miejsc, pomimo dokonanego naboru dzieci rodziców spełniających kryteria określone w § 25, do Żłobka mogą być przyjmowane dzieci, których rodzice mieszkają poza terenem gminy Świnoujście, ale pracują w Świnoujściu.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

§ 30.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym do jego nadania.

§ 31.

W zakresie nieuregulowanym statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014